Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
31. 5. 2016

Podľa Obchodného zákonníka je príslušný orgán akciovej spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Podľa § 40 Obchodného zákonníka by mala byť účtovná závierka schválená do 3 mesiacov od jej predloženia. 

Ak príslušný orgán spoločnosti s ručením obmedzeným neschváli takto predloženú účtovnú závierku do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je spoločnosť s ručením obmedzeným povinná uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.

Za schválenú účtovnú závierku sa považuje účtovná závierka schválené príslušným orgánom účtovnej jednotky, v s.r.o. valným zhromaždením. Ak má spoločnosť jedného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia a účtovnú závierku schváli rozhodnutím jediného spoločníka.

Od roku 2014 sa účtovné závierky a ďalšie dokumenty ukladajú do registra účtovných závierok. 

Register účtovných závierok

Začal sa používať od 1. januára 2014 s cieľom odbúrať administratívnu záťaž účtovným jednotkám. Všeobecne známy je príklad účtovnej závierky, ktorú účtovná jednotka prikladala ako prílohu k daňovému priznaniu k dani z príjmov a taktiež ju bola povinná uložiť do zbierky listín obchodného registra. V súčasnosti sa účtovná závierka vkladá len do registra účtovných závierok a do zbierky listín ju zasiela prevádzkovateľ registra účtovných závierok.

Nie je teda potrebné dokumenty predkladať priamo do zbierky listín obchodného registra, pretože uloženie dokumentov v zbierke listín obchodného registra je zabezpečené automatickým prenosom dát z registra.

uctovna zavierka 2

Do registra účtovných závierok sa ukladajú dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákonač. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

1. riadne individuálne účtovné závierky, 2. mimoriadne individuálne účtovné závierky, 3. riadne konsolidované účtovné závierky, 4. mimoriadne konsolidované účtovné závierky, 5. súhrnné účtovné závierky verejnej správy, 6. výkazy vybraných údajov z účtovných závierok, 7. správy audítorov, 8. individuálne výročné správy, 9. konsolidované výročné správy, 10. ročné finančné správy, 11. oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Ukladanie účtovnej závierky do registra účtovných závierok

Účtovná jednotka nevkladá dokumenty priamo do registra účtovných závierok. Miestom doručovania dokumentov je pre podnikateľov daňový úrad alebo portál finančnej správy. Podľa zákona o účtovníctve tiež platí, že účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

uctovna zavierka 3

Daňovému úradu podnikatelia doručujú riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky vyhotovené v listinnej podobe. Daňový úrad prevedie prijaté listiny do elektronickej podoby a vykoná kontrolu formálnych náležitostí. Ak nie sú zistené nedostatky, dokumenty prevedené do elektronickej podoby postúpi daňový úrad v elektronickej podobe prestredníctvom Finančeného riaditeľstva SR prevádzkovateľovi registra účtovných závierok bez zbytočného odkladu najneskôr do 40 kalendárnych dní od ich doručenia. Ak daňový úrad pri kontrole zistí nedostatky, vyzve účtovnú jednotku na ich odstránenie. Daňový úrad určí lehotu na odstránenie nedostatkov.

Dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom portálu finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR vykoná formálnu kontrolu elektronických dokumentov, a ak nebudú zistené nedostatky, bez zbytočného odkladu ich postúpi prevádzkovateľovi registra účtovných závierok. Ak sú zistené nedostatky, Finančné riaditeľstvo SR postupuje rovnako ako daňový úrad.

Zápisnica o schválení účtovných závierok

Zápisnica z valného zhromaždenia s.r.o. o schválení ročnej účtovnej závierky, rozdelení zisku a odmene konateľa musí obsahovať nasledujúce body:

  • názov obchodnej spoločnosti, sídlo, dátum konania valného zhromaždenia v sídle spoločnosti.
  • Prítomní spoločníci: Meno, adresa.
  • Program rokovania:
  •                   1. Otvorenie
  •                   2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok
  •                   3. Prerokovanie a schválenie rozdelenia zisku za rok
  •                   4. Prerokovanie a schválenie odmeny konateľa za rok
  •                   5. Záver
  • Podpisy zúčastnených

 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom účtovnej závierky, neváhajte sa obrátiť na nás. Radi vám poradíme a poskytneme detailné informácie.

Tím GWENT. 

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: