Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
13. 3. 2017

Dňa 23.11.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj  „zákon o upomínacom konaní“ alebo aj „ zákon“). 

Zákon o upomínacom konaní nadobudol účinnosť od 1.2.2017. Tento zákon by mal urýchliť konanie veriteľom, ktorí disponujú dátovou schránkou a majú elektronický podpis, nakoľko umožňuje uplatniť si nárok na peňažné plnenie súdnou cestou voči dlžníkom. Žalobu veriteľ  podáva elektronicky na predpísanom tlačive zverejnenom na stránke Ministerstva spravodlivosti:

https://www.justice.gov.sk/eZaloby/Stranky/PopisSluzieb.aspx

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Platobne-rozkazy.aspx

Pre územie SR je miestne príslušný súd v Banskej Bystrici.

Aj napriek podaniu žaloby podľa zákona o upomínacom konaní ostáva veriteľovi možnosť domáhať sa svojich práv na súde miestne príslušnom podľa Civilného sporového poriadku.

Gwent novela upominacieho konania

Príklad: 

Právnická osoba eviduje vo svojom účtovníctve nezaplatené faktúry po splatnosti. Dlžníkovi zasielala upomienky, ale nereagoval.

Je možné, aby si veriteľ uplatnil svoj nárok v upomínacom konaní?

Áno, môže si uplatniť svoj nárok podľa upomínacieho konania, ak:

Ak je veriteľ - ´žalobca, platcom DPH vyhlási v návrhu na vydanie platobného rozkazu, že údaje o  peňažnom nároku uviedol aj v kontrolnom výkaze, uvedie svoje číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo pridelené, poradové číslo faktúry a dátum vyhotovenia faktúry (§ 4 ods.5 zákona )Každý veriteľ uvedie aj číslo účtu, na ktorý sa poukáže dlžná suma.

Ako dlho trvá upomínacie konanie? 

Ak sú splnené podmienky podľa zákona a aj uhradený súdny poplatok ( 50% zo sadzobníka o súdnych poplatkoch, nie však menej ako 16,5 eur), súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní od splnenia vyššie uvedených podmienok. Podľa  § 7 zákona, súd v platobnom rozkaze žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok prípadne trovy konania, alebo mu dáva možnosť podania odporu. 

Je možné aj počas upomínacieho konania, aby dlžník navrhol splátkový kalendár?

Áno, je možné podľa  §13 zákona, aby dlžník v lehote na podanie odporu voči žalobe podal žiadosť o povolenie plniť v splátkach ( „povolenie“). Žalovaný- dlžník žiadosť podáva na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom elektronického formulára, ktorý autorizuje podľa podľa § 23 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení zákona č. 273 /2015 Z.z.

Splátky sú prípustné ak:

  • Žalovaný-dlžník je FO, nenamieta nárok žalobcu a nepodal odpor;
  • nárok v vrátene trov konania presahuje hranicu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2000 eur;
  • žalovaný vyhlási, že uplatnený nárok zaplatí najviac v 10 splátkach
  • žalovaný doloží, že prvú splátku minimálne v hodnote 50,- eur zaplatil žalobcovi po doručení platobného rozkazu

V prípade, že súd vyhovie žiadosti o splátky, určí podmienky ich plnenia a odpočíta z dlžnej sumy hodnotu prvej už uhradenej  splátky.

Ak máte k novele akékoľvek doplňujúce otázky alebo sa chcete poradiť ako postupovať, neváhajte nás kontaktovať

Autor: Mgr. Mária Čechová

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: