Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
09. 11. 2018

Od 1. novembra je účinný zákon NR SR č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Týmto zákonom vznikne povinnosť všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom ako aj združeniam majetku – ktorí sú povinné osoby zapísať ich konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Evidovať sa budú tieto údaje:

 

 • Meno a priezvisko osoby
 • Rodné číslo / dátum narodenia ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • Druh a číslo dokladu totožnosti tejto osoby
 • Štátnu príslušnosť (v prípade slovenskej, je nevyhnutné uviesť rodné číslo, v inom prípade dátum narodenia)
 • Údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa výhod, pričom môže ísť o: 
  • skutočné ovládanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z jej činnosti alebo obchodu alebo
  • konečného užívateľa výhod – vrcholový manažment 
 • Typ konečného užívateľa výhod
 • sídlo osoby. 

Povinné osoby založené od 1.novembra 2018 budú musieť automaticky pri zápise do ORSR uvádzať konečných užívateľov výhod.

Pre existujúce Povinné osoby zákon stanovuje lehotu štrnástich mesiacov (od 1.novembra 2018 do 31. decembra 2019) na doplnenie tohto údaju. Tieto údaje nebudú prístupné verejnosti. Tento zápis nenahrádza povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. To znamená, že ak podľa osobitného predpisu máte povinnosť vykonať aj zápis do registra partnerov verejného sektora, nesmiete túto povinnosť vynechať. Konečným užívateľom sa podľa zákona rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu/fyzickú osobu – podnikateľa/ združenie majetku a každá  fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

 1. V prípade právnickej osoby je konečný užívateľ výhod osoba, ktorá:
 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,
 • má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
 1. Ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa osoba, ktorá:
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania alebo z inej jej činnosti.
 1. Ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:
 • je zakladateľom/ zriaďovateľom združenia majetku; ak je ním právnická osoba, riadi sa kritériami platnými pre právnickú osobu (v bode1)
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena
 • je štatutárnym/riadiacim/dozorným/kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 • je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku. 

V prípade, že žiadne z vyššie uvedených kritérií nie je možné aplikovať, za konečného užívateľa výhod sa považuje vrcholový manažment danej spoločnosti (t. j. štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).

Za konečného užívateľa výhod sa však považuje aj osoba, ktorá nespĺňa žiadne z horeuvedených kritérií, avšak spoločne s inou osobou (s ktorou koná spoločným postupom alebo v zhode) by aspoň niektoré z kritérií spĺňala. Pokiaľ povinná osoba, na ktorú sa táto povinnosť vzťahuje, nezapíše konečného užívateľa výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019, prípadne uvedie nepravdivé údaje, môže dostať pokutu až do 3 310 €. Potrebujete pomoc so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra? Radi Vám tento proces zabezpečíme.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: