Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
07. 2. 2018

Novelou daňového poriadku sa od januára 2018 zavádza nové ustanovenie „ o daňovom tajomstve“. Cieľom tohto ustanovenia je zákonná garancia správcu dane, že informácie o daňovom subjekte  budú dôverné.

Ide napr. o údaje o odberateľoch, finančnej situácii, dodávateľoch, atď. Každý je povinný zachovávať daňové tajomstvo, kto  sa ho dozvedel ( napr. bývalý zamestnanec). Výnimky zo zachovávania daňového tajomstva už neupravuje zákon, ale príslušný orgán preukáže oprávnenie na oznámenie či  sprístupnenie daňového tajomstva.


Z dôvodovej správe k novele správneho poriadku vyplýva, že súdy alebo orgány trestné v činnom konaní sú oprávnené sa oboznámiť s daňovým tajomstvom.( Novinári či verejnosť na druhej strane toto právo nemajú).

Od 1. januára 2018 pribudnú k tzv. čiernej listine platiteľov DPH a zoznamu daňových dlžníkov aj 4 nové nasledovné zoznamy:

  • Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov PO ( právnickej osoby) alebo dodatočne vyrubenej dane PO alebo daňovej straty PO ;
  • Zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti;
  • Zoznam vybraných finančných inštitúcií a to do konca prvého štvrťroka kalendárneho roka za uplynulý kalendárny rok na základe evidencie úhrad osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií;
  • Zoznam regulovaných osôb na základe rozhodnutí o zúčtovaní osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach;
Povinnosť elektronickej komunikácie pre spoločnosti aj pre živnostníkov- okruh osôb povinných komunikovať elektronicky sa rozšíri o PO zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby  - podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov aj ich zástupcovia. Povinnosť elektronickej komunikácie pre fyzické osoby – živnostníkov platí až od 1.júla 2018. Prenajímatelia nehnuteľností bež živnostenského oprávnenia nemajú povinnosť komunikovať elektronicky;

Index daňovej spoľahlivosti – interné hodnotenie daňovej správy sa premietne do výhod v rámci zákonných možností pre zodpovedne sa správajúce daňové subjekty;

Záväzné stanoviská lacnejšie – k uplatneniu daňových predpisov bude:

  1. 1% zo sumy potenciálneho prípadu, najmenej 2.000,- eur a najviac 30.000,- eur pri stanovisku k jednému daňovému predpisu.
  2. 2% zo sumy potenciálneho prípadu, najmenej 2.500,- eur a najviac 30.000,- eur pri stanovisku k dvom a viacerým daňovým predpisom.
  3. 3% zo sumy potenciálneho prípadu, najmenej 3.000,- eur a najviac 30.000,- eur pri stanovisku k opakovaným obchodným prípadom.

Zásada prednosti obsahu pred formou  - na jeden alebo viac právnych úkonov alebo iné skutočnosti urobené bez riadneho podnikateľského alebo iného dôvodu, ktorý by odrážal ekonomickú realitu a pri ktorých je aspoň minimálne jedným z účelov obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takéhoto zvýhodnenia, na ktoré by inak daňový subjekt nebol oprávnený, sa pri správe daní neprihliada. sa rôzne umelé transakcie a štruktúry, ktoré sa vytvorili za účelom agresívneho daňového plánovania a optimalizácie, sa neberú do úvahy.

Súhrnný protokol -   vyhotoví v odôvodnených prípadoch finančná správa o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bol zistené porušenie daňových predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: