Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
04. 1. 2018

S účinnosťou od 1. 1. 2018 dochádza k zmenám zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Táto novela rozšírila povinnosť zložiť zábezpeku na daň aj na prípady, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania povinností administratívnej povahy (nepodávanie daňových priznaní alebo kontrolného výkazu), opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovanej nezastihnuteľnosti prípadne z dôvodu opakovaného porušovania povinností pri vykonávaní daňovej kontroly. Po uplynutí 12 mesiacov je správca dane povinný vrátiť platiteľovi dane zábezpeku alebo jej časť, ktorá v rámci tohto obdobia nebola použitá na úhradu daňových nedoplatkov na DPH. Zákon o DPH platný do 31. 12. 2017 neriešil vrátenie zábezpeky v situácii, keď v rámci obdobia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky dôjde k zrušeniu registrácie pre DPH, t. j. odpadne dôvod na ponechanie peňažnej zábezpeky v štátnom rozpočte.


Ďalšie zmeny a úpravy:

  • nový inštitút daňového zástupcu – v súvislosti s nadobudnutím tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu,
  • postúpenie pohľadávky v rámci uplatňovania osobitnej úpravy vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby – nová úprava vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie dane,
  • povinnosť podávania súhrnných výkazov – zavádza sa aj pre zdaniteľné osoby, ktoré sú registrované podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode,
  • aplikácia osobitnej úpravy zdanenia prirážky cestovnými kanceláriami pri poskytovaní služieb cestovného ruchu – má byť uplatňovaná voči všetkým subjektom, a to aj v prípade, ak budú tieto služby poskytnuté platiteľovi dane na účely jeho pracovnej cesty,
  • aj pre zahraničnú zdaniteľnú osobu je možnosť vyhotoviť súhrnnú faktúru za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie 12 kalendárnych mesiacov,
  • zrušenie limitu 5 000 eur pri prenose daňovej povinnosti, ktorý je do 31. 12. 2017 platiteľ dane povinný uplatniť pri dodaní určitých komodít,
  • zosúladenie podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu (prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa) so Smernicou 2006/112/ES.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: