Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
22. 11. 2018

Fyzická osoba – podnikateľ môže využívať automobil v podnikaní, ak je  zaradený do obchodného majetku alebo do obchodného majetku zaradený nie je.

Ak automobil nie je  zaradený do obchodného majetku  je to  využívanie vlastného súkromného automobilu. podnikateľom

Formy obstarania automobilu:

 • kúpa (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru),
 • finančný prenájom – lízing,
 • operatívny prenájom,
 • iné spôsoby (napr. preradením automobilu z osobného užívania do podnikania a pod.).

Formy oprávnených výdavkov na automobil:

 • využívanie súkromného automobilu, ktorého vlastníkom musí byť daný podnikateľ alebo môže byť vo vlastníctve jeho manželky (ak je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov).

Súkromný automobil na podnikanie sa využíva na  pracovnú cestu živnostníka alebo inej SZČO.

Pracovnou cestou sa rozumie vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorou si podnikateľ zabezpečuje a udržuje príjem v inom mieste, než ju pravidelne vykonáva.

Oprávnené náklady pri pracovnej ceste:

 • daň z motorových vozidiel,
 • základnú náhradu za každý jeden km jazdy,
 • náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu alebo náhrady vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra,
 • iné výdavky súvisiace s pracovnou cestou (napr. diaľničná známka, či parkovací lístok).

Základnú náhradu si môže živnostník  uplatniť do výdavkov, len ak jeho automobil nebol zahrnutý do obchodného majetku ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

 • Kúpený automobil na podnikanie fyzickej osoby v roku 2018 (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru)

Oprávnené výdavky:  

 • výdavky na prevádzku automobilu a jeho údržbu,
 • výdavky na pohonné látky,
 • odpisy,
 • daň z motorových vozidiel,
 • výdavky na poistenie (povinné zmluvné, havarijné),
 • výdavky na technickú a emisnú kontrolu,
 • iné výdavky súvisiace s automobilom (napr. diaľničná známka).

Odpisovaním sa rozumie postupné zahrňovanie odpisov automobilu do daňových výdavkov podnikateľa, ktorý je účtovaný (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve) alebo evidovaný (v daňovej evidencii). Uvedené znamená, že automobil je možné odpisovať len, ak bude zaradený v obchodnom majetku podnikateľa. Zaradenie do obchodného majetku podnikateľa je podmienené vstupnou cenou vyššou ako je suma 1 700 Eur (kúpna cena automobilu + súvisiace výdavky).

Ak je  vstupná cena automobilu nižšia ako 1 700 Eur, podnikateľ si môže výdavok (náklad) na kúpu automobilu zahrnúť do daňových výdavkov jednorazovo, a to v prípade, ak sa nerozhodne, že bude tento automobil odpisovať.

Ak je automobil obstaraný kúpou pomocou úveru, môže si podnikateľ zahrnúť do daňových výdavkov náklady  súvisiace s týmto úverom, napríklad úroky.

Ak je podnikateľ platiteľom DPH, môže si pri nákupe automobilu ako aj pri ostatných výdavkoch (nákladoch) odpočítať DPH, ak bude automobil používať na účely svojho podnikania. Ak bude automobil používať aj na iný účel ako na podnikanie, platiteľ dane odpočíta len časť dane v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia automobilu na podnikanie podľa § 49 ods. 5 zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

 • Automobil obstaraný formou finančného prenájmu – lízingu v roku 2018

Bez ohľadu na výšku lízingových splátok, podnikateľ zaradí automobil do prvej odpisovej skupiny a bude ho rovnomerne odpisovať. Výška odpisu sa bude rovnať 1/4 zo vstupnej ceny automobilu a tá bude daňovým výdavkom podnikateľa (nie výška lízingovej splátky).

Podnikateľ si nemôže odpočítať DPH pri kúpe automobilu na lízing hneď na začiatku v plnej výške, ale robí to tak postupne pri každej splátke, podľa vydaného splátkového kalendára. V tejto súvislosti je plánovaná od 1.1.2019 novela zákona o DPH, ktorá pravdepodobne toto upraví a DPH bude možné odpočítať jednorazovo.

 • Automobil obstaraný formou operatívneho prenájmu v roku 2018

Prenajímateľ dá nájomcovi na základe uzavretej zmluvy do užívania automobil, a to za vopred dohodnutú odplatu.

Je potrebné upresniť, že v prípade uzatvorenia zmluvy na prenájom automobilu, podnikateľ je len užívateľom tohto automobilu, vlastníkom a držiteľom je stále prenajímateľ.

Daňovým výdavkom je :

 • výdavky na parkovanie, či diaľničné známky,
 • výdavky na pohonné látky,
 • nájomné,
 • iné výdavky, ktoré platí podnikateľ na základe uzatvorenej zmluvy (napr. udržiavanie automobilu, umývanie a pod.)

V nájomnom môžu byť zahrnuté rôzne náklady, napr. odpisy a iné náklady, ktoré vznikajú prenajímateľovi na prevádzku automobilu.  Nájomné za prenájom automobilu si je možné  uplatniť do daňových výdavkov až po zaplatení, t.j.  podnikateľ si ich môže zahrnúť do základu dane až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k jeho zaplateniu. Je samozrejmé, že pri zahrňovaní zaplateného nájomného do základu dane, sa musí toto zaplatené nájomné časovo rozlišovať, t.j. uplatní sa len tá časť zaplateného nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: