Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
13. 6. 2018

Faktory, ktoré ovplyvňujú vystavenie tzv. zahraničnej faktúry sú napr:

 • postavenie odberateľa (platiteľ DPH, neplatiteľ DPH, nepodnikateľ),
 • postavenie dodávateľa (platiteľ DPH, neplatiteľ DPH, osoba registrovaná v zmysle §7a) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“)
 • krajina sídla odberateľa (členský štát Európskej únie, tretie krajiny).

Zahraničná faktúra sa vystavuje ak:

 • podnikateľ predáva tovar alebo službu do členského štátu EÚ
 • podnikateľ predáva tovar alebo službu do krajín mimo EÚ tzv tretie krajiny)

Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPHdodáva  tovar do iného členského štátu a zahraničný odberateľ oznámi svoje IČ DPH, tak platiteľ DPH vystaví zahraničnú faktúru bez DPH. DPH v tomto prípade platí odberateľ v krajine dodania tovaru tzv. „prenesenie daňovej povinnosti“.

V prípade, ak  platiteľovi DPH zahraničný odberateľ neoznámi svoje IČ DPH, tak platiteľ DPH je povinný vystaviť faktúru s DPH.

Ak  podnikateľ nie je platcom DPH a dodáva tovar do iného členského štátu, vystaví zahraničnú faktúru bez DPH, a to bez ohľadu na to, či zahraničný odberateľ tovaru je platiteľ alebo nie je platiteľ DPH.

Pri predaji tovaru do tretích krajín mimo EÚ platiteľ DPH vystaví zahraničnú faktúru odberateľovi bez DPH. Predaj tovaru do krajín mimo EÚ (tzv. tretích krajín) je oslobodený od DPH.

Podnikateľ, ktorý nie je platcom a dodáva tovar do krajiny mimo EÚ (tzv. tretia krajina) vystaví zahraničnú faktúru bez DPH, a to bez ohľadu na to, či zahraničný odberateľ tovaru je platiteľ alebo neplatiteľ DPH.

Náležitosti zahraničnej faktúry:

 • „prenesenie daňovej povinnosti“, v prípade, ak osoba povinná platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo
 • oslobodenie od dane, v prípade oslobodenia od dane sa uvedie na faktúre slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“ alebo
 • odkaz na ustanovenie zákona DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení.

Náležitosti faktúry sú ustanovené aj:

 • v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 • v zákone o DPH,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Odporúčame podnikateľom viesť pre zahraničné číslovanie osobitné číslovanie.

Zahraničná faktúra  oproti tuzemskej  faktúre  obsahuje slovnú informáciu na faktúre, a to buď „prenesenie daňovej povinnosti“ alebo „dodanie tovaru je oslobodené od dane“.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: