Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
08. 5. 2018

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 5. 2018 upravuje povinnosť pre zamestnávateľa zverejniť výšku základnej mzdy v inzeráte ponuky práce a následne v pracovnej zmluve dohodnúť minimálnu výšku základnej mzdy vo výške, ako bola zverejnená v inzeráte.

 


Povinnosť zverejniť základnú hrubú mzdu od 1. 5. 2018 má zamestnávateľ, ktorý je právnickou osobou so sídlom alebo sídlom svojej organizačnej jednotky na území SR, alebo fyzickou osobou, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Základná zložka hrubej mzdy sa poskytuje zamestnancovi na základe:

  • odpracovaného času,alebo
  • dosiahnutého výkonu (tzv. úkolová forma mzdy).

Ide o pevnú zložku mzdy, ktorá sa bez písomnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom nedá meniť a musí dosahovať aspoň výšku minimálnej mzdy.

Bonusy, príplatky za prácu nadčas, nočnú prácu, prácu počas sviatkov nepatria do základnej zložky hrubej mzdy. Tieto sú ďalšou samostatnou zložkou hrubej mzdy.

Pohyblivá  zložka mzdy zahŕňa odmeny, prémie či osobné ohodnotenie zamestnanca.

Príklad: Ak je podľa pracovnej zmluvy dohodnutá výška mesačnej mzdy vo výške 700,- eur za pracovný úväzok 40 hodín týždenne  (základný rozsah ustanoveného pracovného času mesačne je 4 týždne x 40 hodín=160 hodín), tak suma 700 eur sa považuje za základnú zložku hrubej mzdy zamestnanca. Ak zamestnanec v danom mesiaci odpracoval aj nadčas 20 hodín, tak základná zložka jeho hrubej mzdy je stále 700 eur a príplatok za nadčas 75 eur (700 eur/160 hodín x 20 hodín nadčas) je ďalšou zložkou jeho mzdy.

Zamestnávateľ v pracovnom inzeráte zverejní len základnú hrubú mzdu bez príplatkov (napr. za prácu nadčas, prácu počas sviatkov), tiež bez 13. a 14. platov a prípadných odmien či prémií.

V prípade tzv. časovej mzdy si bude zamestnávateľ môcť vybrať či vo svojom pracovnom inzeráte uverejní mesačnú mzdu (najčastejšie uplatňovaná v administratíve) alebo hodinovú mzdu (najčastejšie uplatňovaná vo výrobe).

Príklad: Zamestnávateľ na pozíciu administratívny pracovník novému zamestnancovi poskytne hodinovú mzdu 3 eurá, bude zase táto suma základnou zložkou hrubej mzdy, ktorú musí zamestnávateľ uviesť vo svojom inzeráte.

Mesačnú alebo hodinovú mzdu v uvedenej výške je povinný zamestnávateľ v inzeráte zverejniť aj vtedy, ak vie, že nový zamestnanec bude musieť pracovať nadčasy i počas sviatkov, za čo mu budú patriť príplatky.

Pri tzv. úkolovej mzde  platí, že mzda závisí od výkonu zamestnanca. Výkon sa spravidla meria pomocou noriem zamestnávateľa (napr. výkonová norma množstva vyjadruje množstvo vyrobených výrobkov za časovú jednotku). Pri tejto forme mzdy má zamestnávateľ spravidla aj určenú úkolovú sadzbu, ktorú bude povinný zverejniť v inzeráte.

Príklad: Krajčírstvo hľadá novú zamestnankyňu. Krajčírstvo má stanovenú výkonovú normu množstva – 1 košeľa/hodina, 8košieľ/pracovná zmena (8 hodín). Úkolová sadza, t. j. mzdová tarifa je určená na 5 eura/hod. Zamestnávateľ tak bude musieť v inzeráte ponúkajúcom danú pozíciu zverejniť túto sumu ako hrubú mzdu.

Okrem časovej a úkolovej mzdy existuje aj tzv. kombinovaná mzda a ďalšia časť je úkolová alebo podielová (určité percento z tržby alebo zisku). To znamená, že časť mzdy je fixná a časť je variabilná (napr. bonusy). Zverejňovať sa v tomto prípade bude len fixná časť mzdy, t. j. časová mzda.

Príklad: Butik má záujem prijať do pracovného pomeru nového zamestnanca na pracovnú pozíciu asistent predaja s fixnou mesačnou mzdou 600 eur a možnosťou získania bonusov 1 % z mesačnej tržby. Zamestnávateľ bude musieť v pracovnom inzeráte ponúkajúcom túto pracovnú pozíciu zverejniť hrubú fixnú časovú mzdu 600 eur/mesačne.

V praxi je často samotná výška mzdy ovplyvnená viacerými faktormi (napr. dĺžkou praxe či kvalifikáciou uchádzača). Čo v prípade, ak bude na inzerát zamestnávateľa reagovať uchádzač s nižšou kvalifikáciou, než je uvedená v inzeráte, ale zamestnávateľ by ho po osobnom pohovore aj napriek tomu chcel na danú pozíciu zamestnať, avšak nie za mzdu uvedenú v inzeráte? Zamestnávateľ bude môcť takého uchádzača zamestnať, ale podľa Zákonníka práce nesmie od mája 2018 pri uzatvorení pracovnej zmluvy dohodnúť nižšiu základnú hrubú mzdu, než mzdu zverejnenú v pracovnom inzeráte. Teda zamestnávateľ s novým zamestnancom môže dohodnúť len mzdu vyššiu, ako tú, čo ponúkol v inzeráte, v žiadnom prípade nie nižšiu.

Sankcie za porušenie povinnosti zverejňovania mzdy (platu) v pracovných inzerátoch od 1. 5. 2018

Inšpektoráty práce vykonávajú kontrolu nad dodržiavaním zverejňovania mzdy v pracovných inzerátoch. Ak zistia  porušenie povinnosti zamestnávateľa zverejňovať od 1. 5. 2018 vo svojich pracovných inzerátoch základnú zložku hrubej mzdy môžu uložiť zamestnávateľovi pokutu až do výšky 33. 193,91 eur.

V prípade, že zamestnávateľ poruší  zákazu uzavrieť takú pracovnú zmluvu, na základe ktorej by zamestnancovi mala byť vyplácaná nižšia základná zložka mzdy ako tá, ktorá bola uverejnená v pracovnom inzeráte, môže príslušný Inšpektorát práce zamestnávateľovi uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur. Spodné hranice pokút ustanovené nie sú. Pri ukladaní pokuty sa bude prihliadať na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov, tiež na opakované zistenie toho istého nedostatku.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: