Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
01. 12. 2017

Ak by ste sa v súvislosti so zmenami v Obchodnom zákonníku, o ktorých Vás priebežne informujeme, pokúšali nájsť definíciu slova „ úpadok“ v súvislosti s kapitálovými spoločnosťami ( s.r.o., a.s., jednoduchá spoločnosť na akcie, komanditná spoločnosť), neboli by ste úspešný.

 
Obchodný zákonník totiž neobsahuje definíciu „úpadku“.  Je však spôsob ako to zistiť a to pomerom základného imania a záväzkov spoločnosti.

Spoločnosti „hrozí úpadok“, ak pomer jej základného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100 (§ 67a ods. 2 ObZ). Tento pomer sa prvýkrát použije v roku 2018, pre rok 2017 platí pomer 6 ku 100. Východiskom pre určenie stanoveného pomeru je buď riadna, mimoriadna alebo priebežná účtovná závierka spoločnosti, z ktorej je potrebné zistiť výšku vlastného imania spoločnosti a výšku záväzkov spoločnosti. Ak účtovníctvo nebolo riadne vedené, vychádza sa z predpokladaného stavu, ktorý by tu bol, ak by účtovníctvo bolo vedené riadne.

V tejto súvislosti Obchodný zákonník zaviedol pojem  „plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje“. Sú nimi úvery, pôžičky a iné obdobné finančné plnenia v prospech spoločnosti, ktoré jej v období krízy poskytnutú spriaznené osoby, uvedené v ustanovení § 67c odsek 2 ObZ. Uvedené plnenia majú špeciálny status počas celého obdobia krízy spoločnosti v tom zmysle, že spoločnosť ich nesmie vrátiť spriazneným osobám až do okamihu, kým kríza spoločnosti nepominie. Obchodný zákonník obsahuje vymedzenie, čo sa  nepovažuje za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje; ide najmä o pravidlá pre riešenie krízových situácií vo formálnom procese reštrukturalizácie (§ 67e).

V súvislosti s pojmom úpadok a kríza v spoločnosti sa sprísnila zodpovednosť štatutárnych orgánov spoločností. Ak dôjde počas krízy spoločnosti k porušeniu zákonného zákazu vrátiť plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje spriazneným osobám, členom štatutárnych orgánov sa zásadne sprísňuje ich zodpovednosť. Najmä v tom, že sú povinní vymáhať plnenie vrátené spriazneným osobám späť v prospech spoločnosti a zároveň ručia voči spoločnosti, ako aj voči veriteľom spoločnosti, za vrátenie plnenia.  Z uvedených dôvodov sú členovia štatutárnych orgánov spoločnosti povinní dôsledne sledovať finančnú situáciu spoločnosti a s odbornou starostlivosťou neustále vyhodnocovať všetky úkony, ktoré urobia v mene spoločnosti v celej fáze jej krízy.

Máme však za to, že vzhľadom na absenciu prvku verejnosti t.j. infomácie o porušení zákazu vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje sú interné a predpokladáme ťažkosti pri získavaní potrebných informácií a dôkazov veriteľmi. Tieto nároky bude môcť účinne uplatňovať najmä správca a to po tom, ako bude na majetok spoločnosti v kríze vyhlásený konkurz, prípadne veritelia úpadcu. Efektívne využívanie platnej právnej úpravy však nemožno  vylúčiť napr. v individuálnych prípadoch, napr. zo strany iného člena štatutárneho orgánu alebo spoločníka, či akcionára, ktorí vzhľadom na ich právo nahliadať do účtovných dokumentov spoločnosti, nemôžu trpieť nedostatkom informovanosti o hospodárskom stave spoločnosti.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: