Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
19. 12. 2018

V nasledujúcom článku prinášame prehľad právnych povinností, ktoré platia, ale sú pre podnikateľov len nezmyslenou administratívou.


Podnikateľ má povinnosť platiť koncesionárske poplatky aj za zamestnanca na materskej / rodičovskej dovolenke

Pri koncesionárskych koncesionárskych poplatkoch je zamestnávateľ povinný  platiť koncesionárske poplatky podľa počtu zamestnancov. Do počtu zamestnancov sa okrem zamestnancov na dohodu, započítavajú aj zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke.

Okrem toho podnikateľ je povinný platiť koncesionársky poplatok nielen za seba pri podnikaní, ale aj ako fyzická osoba vo svojom byte, či dome, kde býva.

Majitelia firiem dodávajúci pre verejný sektor sa  registrujú duplicitne ako konečný užívatelia výhod

Ako sme písali v novembrovom vydaní, od 1.11.2018  spoločníkom s.r.o., tichým spoločníkom alebo členov vrcholového manažmentu, v súčasnosti dva právne predpisy predpisujú povinnosť registrácie konečných užívateľov výhod.  Jedným je zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý vyžaduje zápis konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora iba u vybraných podnikateľoch, napr. v súvislosti s čerpaním dotácií alebo uchádzaním sa o verejné zákazky, a druhým je zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý vyžaduje, aby každá firma zapísala konečného užívateľa výhod do neverejnej časti obchodného registra.

Skúšobná jazda so zamestnancom a oboznámenie s manuálom na obsluhu vozidla

Zamestnávateľ je povinný  "oboznámiť vodičov, pred pridelením vozidla alebo pred ich preradením na iný druh a typový rad vozidiel,  s týmito vozidlami (skúšobnou jazdou, praktickým oboznámením s návodom výrobcu na obsluhu vozidla a pod.)"; uvedené sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov, ktorých zamestnanci používajú firemné motorové vozidlo zamestnávateľa, teda aj na tzv. neprofesionálnych vodičov. V predmetnej problematike si navyše odporuje usmernenie Ministerstvo práce vs. stanovisko Národného inšpektorátu práce.

Zamestnávanie mladistvého brigádnika

Mladých ľudí vo veku 15 rokov nemôžu legálne pracovať. Zákon totiž stanovuje, že zamestnávateľ môže mladistvého zamestnať len v prípade, ak skončil povinnú školskú dochádzku, ktorá trvá desať rokov, čiže vo väčšine prípadov končí až prvým ročníkom na strednej škole. Letná brigáda medzi prestupom zo základnej na strednú školu je tak pre mladistvého neprístupná.

Povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu nový bankový účet

V prípade založenia nového bankového účtu, má podnikateľ povinnosť nahlásiť túto skutočnosť daňovému úradu do 30 dní (ak si túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta). Rovnakú povinnosť, nahlásiť daňovému úradu tú istú skutočnosť, a to do 10 dní od založenia účtu, má aj banka. V tomto prípade ide o duplicitu v nahlasovaní, ktorá zbytočne zaťažuje podnikateľov.

Povinnosť podnikateľov viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaním s ním

Každá právnická osoba je povinná viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi. Táto povinnosť sa týka odpadu vo všeobecnosti, nielen nebezpečného odpadu alebo veľkého množstva odpadu. V praxi to znamená to, že podnikateľ by mal evidovať každý kus odpadu, napr. aj obaly z kancelárskych potrieb.

Byrokracia pri kontrolách Sociálnej poisťovne?

Sociálna poisťovňa požaduje pred začatím kontroly od zamestnávateľa aj také doklady, ktoré si vie vyhľadať sama alebo sú nepotrebné. Napríklad žiadané kópie rozhodnutí o priznaní starobného, predčasného starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku vydáva samotná Sociálna poisťovňa, čiže by ich mala mať sama k dispozícii. Žiada aj zápisy z valného zhromaždenia, ktoré majú relevanciu dokladovať iba v prípade, ak ide o zmenu odmeňovania napr. štatutárov alebo konateľov. V prípade kontroly sú tieto zápisy neopodstatnené. Navyše po skončení kontroly a po prijatí opatrení zamestnávateľ musí vypracovať písomnú správu o splnení opatrení a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. Takáto povinnosť neexistuje pri žiadnej inej inštitúcii a za jej nevypracovanie hrozí ďalšia kontrola.

E-shop a vrátenie peňazí  kupujúcemu, ak ten pošle potvrdenie, že podal tovar na poštovú prepravu

Spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní v prípade nákupu cez e-shop. Pri odstúpení od zmluvy musí e-shop  zákazníkovi vrátiť celú kúpnu sumu bez ohľadu na stav, v akom tovar vráti. Súčasne má spotrebiteľ právo na vrátenie peňazí, ak pošle predávajúcemu- e-shopu  potvrdenie, že podal tovar na poštovú prepravu. Na základe týchto skutočností sa môže stať, že predávajúci musí vrátiť peniaze za tovar, aj keď nevie, v akom stave mu príde vrátený.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: