Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
16. 11. 2018

Každý zamestnávateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov nielen počas trvania pracovného pomeru, ale aj pred jeho začiatkom napr. pri výberovom konaní ale aj po jeho skončení (z dôvodu archivácie pre vznik nároku na starobný či invalidný dôchodok zamestnanca).

 V článku 11 Zákonníka práce  je upravené, kedy a aký typ osobných údajov môže zamestnávateľ zhromažďovať. Sú nimi osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával. Presný rozsah vyššie uvedených nie je určený žiadnym právnym predpisom. Konkrétna situácia a charakter pracovnej pozície určuje, o aké osobné údaje pôjde.

Zamestnávateľ (zákon č. 18/2018 používa pojem prevádzkovateľ) v praxi najčastejšie prichádza do kontaktu s nasledovnými kategóriami  osobných údajov zamestnanca (zákon č. 18/2018 používa dotknutá osoby):

  1. kategória identifikačné údaje – napr. meno, priezvisko, rodné priezvisko, prezývka, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, národnosť, fotografia.
  2. kategória kontaktné údaje – napr. adresa trvalého alebo prechodného pobytu alebo bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa na sociálnej sieti.
  3. kategória prevádzkové údaje - údaje o čase, kedy zamestnanci začínajú a končia pracovnú zmenu, údaje o prestávkach alebo čase, ktorý nie je do pracovného času zahrnutý), pracovná funkcia (funkčné zaradenie), odborný útvar, identifikačné číslo, prístupový kód alebo heslo, online identifikátor, pracovná IP adresa.
  4. kategória lokalizačné údaje –napr. údaje v knihe jázd služobného vozidla.
  5. kategória citlivé údaje – napr. potvrdenie o tehotenstve, o invalidite, výsledky preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci, výsledky dychovej alebo krvnej skúšky na alkohol, údaje o psychickej pracovnej spôsobilosti), odtlačky prstov, atď. Podľa GDPR medzi citlivé osobné údaje už viac nepatrí:
  6. kategória údaje vytvárajúce ekonomickú identitu – napr. výška mzdy, číslo bankového účtu.
  7. kategória údaje vytvárajúce sociálnu identitu - údaje o rodinnom stave (napr. sobášny list), počte detí, dosiahnutom vzdelaní atď

Okrem uvedených kategórií sa medzi  osobné údaje sa zhŕňajú aj tzv. subjektívne informácie - názory alebo hodnotenia. (napr. „Adam je veľmi dobrým zamestnancom, preto si zaslúži byť pracovne povýšený.“).

Zamestnávateľ je povinný posúdiť pri spracúvaní osobných údajov,  či je nevyhnutné spracúvať konkrétny osobný údaj na daný účel. V prípade, že  je nevyhnutné, aby bol osobný údaj spracúvaný na daný účel, musí zamestnávateľ následne vybrať správny právny základ (právny titul) pre takéto spracúvanie (napr. spracúvanie na základe zákona alebo súhlasu zamestnanca).

Zamestnávateľ by pri spracúvaní osobných údajov zamestnanca nemal zabúdať, že ak bude mať zamestnanec podozrenie, že zamestnávateľ od neho požaduje a spracúva jeho osobné údaje nad rámec príslušného účelu,  môže sa domáhať preskúmania postupu zamestnávateľa Úradom na ochranu osobných údajov.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: