Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
15. 5. 2018

Dnešný článok venujeme stručnému prehľadu možností ako skončiť podnikanie v spoločnosti s ručením obmedzeným. Tieto je potrebné rozdeliť na zánik účasti konkrétnej osoby v spoločnosti /prevod obchodného podielu/, zánik časti spoločnosti /predaj časti podniku/ a zánik spoločnosti ako takej.


Jedná sa o nasledovné spôsoby:

 

  1. Predaj majetkovej účasti vo firme Zmluvou o prevode obchodného podielu
  2. Predaj podniku alebo jeho časti prostredníctvom Zmluvy o predaji podniku, alebo časti podniku
  3. Likvidácia s.r.o.
  4. Zlúčenie, rozdelenie alebo splynutie s.r.o.
  5. Výmaz spoločnosti súdom z úradnej povinnosti
  6. Konkurz s.r.o.

Zmluvou o prevode obchodného podielu prevedie spoločník svoj obchodný podiel na inú osobu, alebo spoločnosť. Pokiaľ prevedie celý svoj obchodný podiel, jeho účasť v danej spoločnosti končí.  Tu je potrebné rozlišovať situácie, kedy sa prevádza obchodný podiel v rámci spoločnosti a situácie, kedy sa prevádza na tretiu osobu. Takáto možnosť ale nesmie byť vylúčená spoločenskou zmluvou danej spoločnosti.

Zmluva o predaji podniku, alebo časti podniku: Podnikateľ môže na predaj spoločnosti (alebo jej časti - napr. jednej z viacerých prevádzok) využiť aj zmluvu o predaji podniku. Pod pojmom „podnik“ je potrebné rozumieť všetky veci, práva a iné hodnoty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku (vrátane duševného vlastníctva ako napr. ochranná známka, know-how).

Likvidácia s.r.o.

Likvidácia je ďalší spôsob často využívaný pri ukončení podnikania. Má zmysel v prípade, ak podnikateľ chce ukončiť svoje aktivity a nemá záujem predať spoločnosť alebo sa mu nepodarilo nájsť kupujúceho. Likvidácia je proces spočívajúci v speňažení majetku spoločnosti, následnom vyplatení všetkých záväzkov a následnom zániku spoločnosti. Tu však treba upozorniť, že takýto postup má význam len v prípade, ak záväzky spoločnosti neprevyšujú jej majetok.

Zlúčenie, rozdelenie alebo splynutie s.r.o.  

Ďalší spôsob, ktorým zaniká firma, je zlúčenie, rozdelenie alebo splynutie obchodných spoločností. Podstata spočíva v tom, že namiesto doterajšej spoločnosti nastupuje nová spoločnosť. Zlúčenie je postup, kedy jedna alebo viacero spoločností zaniká, nástupcom sa stáva iná už existujúca spoločnosť. Pri splynutí zanikajú minimálne dve spoločnosti, pričom ich nástupcom sa stáva novozaložená spoločnosť. Pri rozdelení spoločností zo zanikajúcej spoločnosti vzniknú dve alebo viac nástupníckych spoločností.

Výmaz spoločnosti súdom z úradnej povinnosti

Menej častým spôsobom, ktorým dochádza k zániku obchodnej spoločnosti, je jej výmaz z Obchodného registra súdom, ak nastane zákonom stanovený dôvod. Súd rozhodne o zrušení obchodnej spoločnosti, v prípade, ak: sa nekonalo valné zhromaždenie spoločnosti v kalendárnom roku, alebo ak spoločnosť nemá orgány viac ako tri mesiace, spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie, zaniknú predpoklady na vznik spoločnosti, spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond, spoločnosť poruší povinnosť podľa § 56 ods. 4 Obchodného zákonníka - povinnosť, že určité činnosti môžu vykonávať iba oprávnené osoby, spoločnosť neuloží do zbierky listín účtovnú závierku za dva a viac účtovných období po sebe, spoločnosť nemá vlastnícke, alebo nájomné právo k nehnuteľnosti, kde má sídlo.

Konkurz s.r.o.

Konkurz je nútený spôsob ukončenia podnikania stanovený zákonom. Ten nastupuje vtedy, ak je spoločnosť v úpadku – to znamená, že jej záväzky presahujú len majetok, alebo má 2 a viac záväzkov po splatnosti viac ako 30 dní. Vtedy prichádza tzv. „konkurzný správca“, ktorý speňaží majetok spoločnosti a spôsobom ustanoveným v zákone výťažok rozdelí medzi veriteľov. V drvivej väčšine prípadov je potom ďalším krokom výmaz danej spoločnosti.

Neviete si vybrať najvhodnejší spôsob pre Vás? Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Business calendar

Download to your mobile phone unique application,
with which you will never forget the tax liability.

Application Business
calendar can be found at: