Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
29. 6. 2017

Máte skvelý nápad alebo skúsenosti z praxe a chcete vyskúšať vlastné podnikanie? Chýbajú vám však rady, ktoré sú pre začínajúceho živnostníka nevyhnutné? Poradíme vám, na čo všetko nezabudnúť, keď s podnikaním práve začínate.

Bez založenia živnosti to nepôjde

Hádam netreba zdôrazňovať, že bez registrácie na živnostenskom úrade podnikať nemôžete. Podmienky živnostenského podnikania upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov. Tento zákon uvádza, že živnostenským podnikaním je „každé samostatné a sústavné prevádzkovanie činnosti, ktorá nie je vylúčená zo živnostenského zákona vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom“. Živnostenský zákon upravuje i to, čo živnosťou nie je, aké sú podmienky prevádzkovania živnosti, vymedzuje rôzne druhy živnosti a podobne. Živnostenský úrad (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania) je povinný vydať živnostenské oprávnenie do 3 pracovných dní odo dňa, keď im boli doručené všetky požadované doklady. Neviete, čo budete potrebovať na registráciu? Užitočné informácie sa dozviete v zákone č. 455/199 Z. z., a najmä v § 45, 45a a 46. Naopak, poplatky za vydanie takéhoto osvedčenia upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Podľa tohto zákona za každú voľnú živnosť zaplatíte 5 € a za každú remeselnú či viazanú živnosť 15 €.

Registrácia na daňovom úrade je nevyhnutná

Po vydaní živnostenského oprávnenia je takáto osoba – živnostník – povinná registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade ako platca dane z príjmu fyzickej osoby, kde jej bude pridelené daňové identifikačné číslo (ďalej len DIČ). Registráciu je potrebné vykonať do 30 dní od získania živnostenského oprávnenia.

Byť či nebyť platcom DPH

Z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty rozoznávame povinnú a dobrovoľnú registráciu. V prípade povinnej registrácie musia byť splnené dve podmienky:

  • fyzická alebo právnická osoba pôsobí na území SR a svojou ekonomickou činnosťou podlieha dani z príjmov,
  • fyzická alebo právnická osoba dosiahla za uplynulých po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov obrat minimálne 49 790 €.

Naopak, o dobrovoľnú registráciu žiada živnostník sám pred dosiahnutím obratu 49 790 € za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, pretože takáto povinnosť mu zo zákona neprináleží. Podmienkou je vykonávanie ekonomickej činnosti alebo príprava na takúto činnosť (teda aj pred začiatkom ekonomickej činnosti, ak subjekt vie preukázať budúce zdaniteľné obchody). Každá žiadosť o dobrovoľnú registráciu platcu DPH sa posudzuje individuálne. Ak sú splnené podmienky na registráciu, daňový úrad žiadateľa zaregistruje do 21 dní od podania žiadosti.

Nezabudnite sa zaregistrovať v zdravotnej a sociálnej poisťovni

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je povinná oznámiť túto skutočnosť do 8 dní od vzniku podnikania svojej zdravotnej poisťovni (ak sa tak nestalo prostredníctvom formulára na jednotnom kontaktnom mieste či živnostenskom úrade), kde uvedie nielen trvalé bydlisko, ale i miesto podnikania, IČO a číslo bankového účtu. SZČO je povinná správne si vypočítať a, samozrejme, aj odvádzať mesačné preddavky na poistné. Minimálna suma preddavkov pre SZČO bez zdravotného postihnutia je 61,81 € (14 % z minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 €) a pre SZČO so zdravotným postihnutím 30,90 € (7 % z minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 €). Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie je vždy k 8. dňu v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

Pri vzniku živnosti subjekt nemá oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni, môže sa však poistiť dobrovoľne. Minimálna suma vymeriavacieho základu na rok 2017 je 441,50 € a suma mesačného poistného 146,35 €. Maximálna suma vymeriavacieho základu na rok 2017 je 6 181 €, pričom mesačná platba z tejto sumy predstavuje 2 048,99 €. Povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie vzniká až po dosiahnutí príjmu vo výške 5.298 Eur. Uvedená čiastka je platná pre rok 2017. V praxi to znamená, že ak váš zdaniteľný príjem za rok 2016 predstavoval sumu nižšiu ako 5.298 Eur, nemáte povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie. V prípade, ak váš zdaniteľný príjem bol vyšší ako 5.298 Eur, potom máte povinnosť platiť sociálne poistenie od 9.8. vo výške minimálne 146,35 Eur. V prípade, ak ste sa na začiatku podnikania rozhodli platiť si dobrovoľne sociálne poistenie a v priebehu podnikania ste dosiahli zdaniteľný príjem ako je súčasne platných 5.298 Eur, nezabudnite Sociálnej poisťovni oznámiť ukončenie dobrovoľného poistenia. V opačnom prípade vám hrozí povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie 2 krát. Vznik zákonnej povinnosti platiť sociálne poistenie automaticky neruší dobrovoľné poistenie sociálneho poistenia.

S účtom to ide ľahšie

Mať založený podnikateľský účet nie je síce povinnosť, ale určite oceníte prehľadnosť v osobných výdavkoch a vo výdavkoch, ktoré súvisia s podnikaním.

Nezabudnite na pečiatku

Žiadny zákon vám neprikazuje, že si musíte zaobstarať pečiatku, ale aj napriek tomu sa vám určite zíde nielen z bežných praktických dôvodov, ale i preto, lebo na úradoch sa môžete stretnúť s tým, že ju budú od vás vyžadovať.

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Podnikateľský kalendár

Stiahnite si do mobilného telefónu jedinečnú aplikáciu s ktorou nikdy už nezabudnete na daňové povinnosti

Aplikáciu Podnikateľský kalendár nájdete na: