Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
29. 6. 2017

Založili ste si novú s.r.o. alebo ste ako živnostník časom prešli práve na tento druh podnikania a zvažujete, či by bolo vhodnejšie sa v nej zamestnať, alebo byť iba majiteľom, prípadne konateľom? Pri hľadaní správneho riešenia musíme podotknúť, že nájsť jediné univerzálne riešenie nie je možné. Preto sa treba poobzerať po takom, ktoré bude najvhodnejšie pre váš typ podnikania. Ponúkame vám najčastejšie možnosti práce vo vlastnej s.r.o. a s tým spojené výhody a nevýhody.

Najskôr si vysvetlíme základné pojmy

Zamestnanec je podľa Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. fyzická osoba, ktorá na základe pracovnoprávnych vzťahov (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta) vykonáva u zamestnávateľa prácu, za ktorú dostáva odmenu – mzdu (príjem zo závislej činnosti).

Zamestnávateľa definuje Zákonník práce ako právnickú alebo fyzickú osobu, zamestnávajúcu minimálne jednu osobu, s ktorou má uzatvorený pracovnoprávny vzťah.

Konateľ spoločnosti je štatutárny zástupca, ktorý nemusí byť zároveň majiteľom spoločnosti, ale je ním iba poverený na zastupovanie pred úradmi, partnermi či klientmi. Naopak, konateľom môže byť aj majiteľ spoločnosti.

Majiteľ spoločnosti – spoločník – je osobou vlastniacou s.r.o.

Spoločník nie je konateľom spoločnosti:

V prípade, že majiteľ spoločnosti (spoločník) nie je v tejto s.r.o. zamestnaný, nemá trvalý pracovný pomer u iného zamestnávateľa a nie je ani živnostníkom, je povinný ako samoplatca odvádzať odvody do zdravotnej poisťovne. Minimálne odvody samoplatiteľa do zdravotnej poisťovne sú pre rok 2017 vo výške 61,81 € pre osobu bez zdravotného postihnutia a 30,90 € pre osobu so zdravotným postihnutím. V prípade, že si spoločník s.r.o. odsúhlasí odmenu (je možné ju vyplatiť 1× ročne), zdaňuje sa táto odmena k 1. 1. 2017 len zrážkovou daňou vo výške 7 %. Spoločník zároveň nie je povinný byť prihlásený v sociálnej poisťovni, treba si však uvedomiť, že neskôr nie je možné čerpať nemocenské, materské dávky a podobne.

Spoločník je zároveň konateľom spoločnosti a je mu vyplácaná odmena za výkon funkcie.

Spoločník, ktorý nie je zamestnancom s.r.o., a teda nedostáva ani minimálnu mzdu, môže byť odmeňovaný za výkon takejto funkcie. Podmienkou je, aby bola uzatvorená mandátna zmluva alebo zmluva o výkone funkcie konateľa. Konateľ môže byť odmeňovaný za takúto prácu pravidelne (napríklad mesačne) alebo nepravidelne (polročne, štvrťročne, jednorazovo a podobne). Tento príjem je považovaný za príjem zo závislej činnosti, a preto je ho potrebné zdaniť podľa zákona o dani z príjmu.

Výhody nebyť v zamestnaneckom pomere vo vlastnej s.r.o.

Výhodou vyplácania odmeny za výkon funkcie oproti zamestnaneckému pomeru je, že odvodové zaťaženie zamestnávateľa je trocha vyššie pri pracovnom pomere ako pri vyplácaní odmeny. Konateľ spoločnosti si môže za predpokladu, že vykoná pracovnú cestu vyplývajúcu z postavenia konateľa s.r.o., uplatňovať cestovné náhrady. K ďalšej z výhod oproti zamestnaneckému pomeru je odpadajúce množstvo byrokracie a s tým spojených nákladov (zaregistrovať sa ako zamestnávateľ, prihlásiť sa v sociálnej a zdravotnej poisťovni, spracovávať mzdy, viesť mesačné a ročné výkazy, zabezpečiť si pracovnú zdravotnú službu, školenia BOZP a iné).

Nevýhody vyplývajúce z funkcie konateľa

Jednou z nevýhod bude nielen to, že konateľ spoločnosti nemá nárok na stravné lístky, ale i nemožnosť čerpať dovolenku. Dôvodom je, že konateľ spoločnosti nie je v pracovnoprávnom pomere, ale je odmeňovaný na základe mandátnej zmluvy.

Spoločník ako zamestnanec

Ako už z vyššie uvedených informácií vyplýva, byť zamestnancom vo vlastnej s.r.o. prináša so sebou nielen výhody, ale aj nevýhody. V krátkosti teraz uvedieme zoznam toho, čo pre majiteľa s.r.o. a zároveň zamestnanca môže byť prínosom a čo nie.

Výhody

  • možnosť dostávať stravné lístky, ktoré si spoločnosť zaráta do nákladov vo výške 55% z hodnoty stravného lístku (v aktuálnom čase platné maximum 4,50 Eur / 1 stravný lístok)
  • možnosť čerpať dovolenku
  • vyplatenie cestovných náhrad za pracovnú cestu (stravné tuzemské / zahraničné – tzv. diéty, spotreba PHM + amortizácia pri používaní vlastného motorového vozidla)
  • platba odvodov zo mzdy do sociálnej poisťovne a s tým spojené čerpanie nemocenských a materských dávok, starobného či invalidného dôchodku a podobne
  • zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom je limitovaná

Nevýhody

  • vyššie odvodové zaťaženie pre spoločnosť i zamestnanca
  • vedenie mzdovej evidencie zamestnanca (vedenie miezd externe alebo interne, sledovanie pracovného času, dovolenky, pracovnoprávnych predpisov...)
  • nutnosť zabezpečiť a zaplatiť si pracovnú zdravotnú službu, ktorá je často iba formálnou záležitosťou
  • potreba zabezpečiť firmu vykonávajúcu školenia bezpečnosti práce a uhradiť s tým spojené náklady

 

Samozrejme, majiteľ spoločnosti sa môže rozhodnúť aj pre kombinácie rôznych typov, napríklad pracovného pomeru a výkonu funkcie konateľa. Sám sa však musí rozhodnúť, ktoré riešenie je pre konkrétnu spoločnosť najvhodnejšie. Pri zvažovaní, či byť zamestnancom vo vlastnej firme, treba zohľadniť viacero hľadísk – od ekonomických (odvodové zaťaženie) až po sociálne (napríklad vek blízky k odchodu do dôchodku). 

 

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Podnikateľský kalendár

Stiahnite si do mobilného telefónu jedinečnú aplikáciu s ktorou nikdy už nezabudnete na daňové povinnosti

Aplikáciu Podnikateľský kalendár nájdete na: