Používaním stránok prevádzkovaných Gwent s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

súhlasím Viac informácií
25. 8. 2016

Niekedy sa stane, že podnikanie nevyjde podľa predstáv a podnikateľ chce so svojím podnikním skončiť. Dôvodom môže byť napríklad nezhoda so spoločníkom, odcestovanie do zahraničia, rozhodnutie o ukončení podnikania, kríza v odvetví alebo zlá finančná situácia firmy.

Ukončenie podnikateľskej činnosti sa tiež spája s viacerými právnymi úkonmi. Podnikateľskú činnosť môže podnikateľ ukončiť viacerými spôsobmi, napríklad formou likvidácie alebo formou konkurzu. 

Likvidacia konkurz 1

Likvidácia

Najvýhodnejšie je ukončiť firmu jej likvidáciou. Znamená to, že zanikajúca spoločnosť musí vysporiadať svoje majetkové vzťahy. Za likvidátora spoločnosti môže byť súdom určený dokonca aj majiteľ zanikajúcej firmy. Ten si sám rozpredá majetok, zaplatí dlhy i dane a vymaže spoločnosť z obchodného registra. Druhá možnosť je, že majiteľ firmy požiada súd, aby určil vlastného likvidátora, ktorý bude likvidovať majetok jeho firmy. Ak z hotovosti, ktorú likvidátor získa, uhradí všetky záväzky firmy a niečo ešte ostane, zvyšok dostane firma. Z tejto sumy však musí majiteľ spoločnosti ešte zaplatiť dane. Táto forma zániku spoločnosti je možná len vtedy, ak má firma dostatok majetku na uhradenie dlhov. 

Podľa vplyvu, akú má likvidácia  na podnikateľskú činnosť, poznáme formálnu a neformálnu. Pri formálnej likvidácii podnik zaniká len právne, ale jeho podnikateľská činnosť pokračuje. To je napríklad pri zmene právnej formy podniku alebo pri fúzii. Pri vecnej likvidácii sa zastaví podnikateľská činnosť a spravidla zanikne firma aj právne, vymaže sa tak aj z obchodného registra.

Likvidacia konkurz 2

Ak teda vaša firma končí a rozhodnete o jej likvidácii a výmaze z obchodného registra, budete musieť prejsť dvomi fázami. V prvej fáze, ktorú je dôležité uskutočniť čím skôr, vaša firma vstúpi do likvidácie a od tohto momentu vám už nenarastá výška daňovej licencie. Nezáleží teda na tom o koľko mesiacov bude firma vymazaná z obchodného registra, dane prestávate platiť ihneď, akonáhle začne likvidácia firmy. V druhej fáze je vaša firma vymazaná z obchodného registra. Celý proces likvidácie trvá približne 4 až 6 mesiacov a táto dĺžka závisí od majetku firmy a jej histórie. Likvidácia spoločnosti však nie je zadarmo, preto sa pripravte, že vás to bude niečo stáť.

Likvidácia síce znamená záverečnú fázu životnosti podniku a väčšinou vyvoláva predstavy spojené s neschopnosťou a neúspechom firmy, ale k likvidácii môže prísť aj za iných okolností. Podnik k nej môže pristúpiť aj vtedy, ak výnos bude pre vás ako podnikateľa väčší a zaujímavejší, ako pokračovanie v doterajšej podnikateľskej činnosti. 

Likvidacia konkurz 3

Konkurz

Ak sa váš podnik dostal do štádia, kedy záchranné opatrenia na odvrátenie krízy neboli úspešné a podnik smeruje k svojmu zániku, je potrebné vysporiadať všetky svoje záväzky voči veriteľom, ktorých máte. Vtedy prichádza na rad konkurzné konanie. Konkurz sa vyhlasuje, ak sú splnené právnym poriadkom určené predpoklady, keď má váš dlžnícky podnik viac veriteľov a nie je schopný dlhší čas splácať svoje záväzky, alebo má nadmerné dlhy, ktoré sú väčšie ako majetok vašej firmy. Účelom konkurzného konania je uspokojenie veriteľov z vášho (teda dlžníkovho) majetku.

Návrh na vyhlásenie konkurzu môžete podať vy (dlžník), veriteľ alebo likvidátor.  Na výzvu súdu musí spoločnosť zostaviť zoznam aktív a pasív s uvedením svojich veriteľov a dlžníkov. Súd pri vyhlásení konkurzu určí správcu konkurznej podstaty, na ktorého v plnej miere prechádza oprávnenie nakladať s majetkom konkurznej podstaty. Ak správca konkurznej podstaty zistí, že majetok vašej spoločnosti nie je dostatočný ani na zaplatenie nákladov na konkurz, tak ho súd zastaví. Až potom môže byť podnik vymazaný z obchodného registra. 

Likvidacia konkurz 4

Vaši veritelia musia prihlásiť svoje pohľadávky v lehote určenej súdom. Na preskúmanie prihlásených pohľadávok nariaďuje súd prieskumné pojednávanie. Hlavnou úlohou správcu konkurzu je speňažiť konkurznú podstatu v súlade s rozhodnutím súdu buď predajom jednotlivých zložiek alebo podniku ako celku, formou dražby alebo mimo dražby. Následne na to vydá súd rozvrhové uznesenie.

Súčasťou konkurzu je aj uspokojovanie pohľadávok, a tak sa pripravte na to, že budete musieť platiť aj:

  • výdavky a odmenu správcovi konkurznej podstaty
  • pohľadávky proti podstate
  • dane, poplatky, clá, pohľadávky z realizovaných štátnych záruk
  • ostatné pohľadávky

Pohľadávky, ktoré neboli uspokojené počas konkurzného konania, zrušením konkurzu nezanikajú, ale môžu byť vysporiadané z majetku, ktoré ste ako dlžník novonadobudol alebo zostal po skončení konania.

Posledou fázou je zrušenie konkurzu, ktorým sa končí konkurzné konanie a správca stráca dispozičné právo. Konkurz je zrušený buď súdnym rozhodnutím (v prípade, ak podnik nemá dostatočný majetok, splní sa konečný rozvrh výťažku) alebo rozhodnutím odvolacieho súdu.

Ak rozmýšľate o likvidácii alebo konkurze a nie ste si istí, ako správne postupovať, obráťte sa na našich odborníkov, ktorí vám ochotne poradia.

www.gwent.sk

Manuál začínajúceho podnikateľa

Stiahnite si e-book zdarma

Chcem e-book

Podnikateľský kalendár

Stiahnite si do mobilného telefónu jedinečnú aplikáciu s ktorou nikdy už nezabudnete na daňové povinnosti

Aplikáciu Podnikateľský kalendár nájdete na: